Les Arts Florissants

VINCENT PONTET

Das Ö1 Konzert

Barocke Adventkantaten

Alte Musik im Konzert. Les Arts Florissants, Leitung: Paul Agnew. Johann Sebastian Bach: a) "Himmelskönig, sei willkommen", Kantate BWV 182; b) "Nun komm' der Heiden Heiland", Kantate BWV 61; c) "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen", Kantate BWV 12; Georg Philipp Telemann: "Nun komm der Heiden Heiland", Kantate TWV 1:1178 (aufgenommen am 15. Mai im La Cité de la musique, Paris)

Sendereihe

Gestaltung

  • Jörg Duit